Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Zebranie Wiejskie – 24.09.2014r.

Zebranie wiejskie – 18.09.2014r.

Sołtys Sołectwa Daszewice działając na podstawie § 11, ust. 1 i 2a) Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 18.09.2014r. (czwartek) godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybranie protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2015.
6. Przeznaczenie przyznanych na rok 2015 środków do dyspozycji sołectwa.
7. Podjęcie uchwały umożliwiającej Sołtysowi dokonanie zmian w planie wydatkowania środków do dyspozycji sołectwa w roku 2015.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.