Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Koncert chóru Hasło

W najbliższą niedzielę, dn. 19.04.2015r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się koncert chóru Hasło.  Po koncercie spotkanie przy kawie i herbacie

Serdecznie zapraszam

Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice działając na podstawie § 10, ust. 2, pkt.1) Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 14.04.2015r. (wtorek) godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybranie protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2014.
7. Statut sołectwa Daszewice.
8. Stan zaawansowania prac kanalizacyjnych wsi.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej będzie udostępnione do wglądu w dn.13.04.2014r. (poniedziałek) w godz. 18:30 – 19:30 w świetlicy wiejskiej.