Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

23.07.2015r. Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice działając na podstawie § 10, ust. 2, pkt.1) Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 23.07.2015r. (czwartek) godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybranie protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2015 – podjęcie stosownej uchwały.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.