Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

Budżet obywatelski – Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2, pkt.1) Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 20.06.2016r. (poniedziałek) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5. Zebranie zwołane z inicjatywy własnej, proponowany porządek obrad jest następujący :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybranie protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Budżet obywatelski – wyjaśnienie wątpliwości.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie.