Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Znakowanie rowerów

Dzielnicowy asp. Leszek Wojtkowiak informuje, że w ramach programu prewencyjnego:

„ Poznański Rower – Bezpieczny Rower”

w dniach:

27.04.2017r godz.10:00 -13:00

10.05.2017r godz.15:00 -18:00

24.05.2017r godz.10:00 -13:00

13.06.2017r godz.10:00 -13:00

21.06.2017r godz.15:00 -18:00

28.06.2017r godz.15:00 -18:00

na terenie Komisariatu Policji w Mosinie odbędzie się znakowanie rowerów.

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?

• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,

• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,

• po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,

• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,

• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,

• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,

• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?

W przypadku gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna – sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.

W sytuacji gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym.

Zebranie wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice działając na podstawie § 10, ust. 2, pkt.1) Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 28.04.2017r. (piątek) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5. Zebranie zwołane z inicjatywy własnej, proponowany porządek obrad jest następujący :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybranie protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016.
 7. Chodnik przy ulicy Poznańskiej.
 8. Plac zabaw zdemontowany w roku 2014 w związku z budową kanalizacji sanitarnej z działek o nr 167 i 168 – możliwości ponownego korzystania z niego.
 9. Działka na potrzeby Sołectwa wydzielana z boiska szkolnego – zaawansowanie prac.
 10. Świetlica wiejska – zakres prac modernizacyjnych.
 11. Zapytania mieszkańców :
 • wykup dróg prywatnych – publicznych zgodnie z uchwalonym w 2014r. MPZP,
 • wykaz inwestycji prowadzonych przez Gminę Mosina w miejscowości Daszewice w latach 2010 -2016,
 • pozyskane środki unijne przez Gminę Mosina na inwestycje w miejscowości Daszewice w latach 2010 – 2016,
 • nowe wnioski na dotacje unijne na współfinansowanie inwestycji w miejscowości Daszewice na lata 2017 – 2025,
 • stopień przydatności obowiązującego planu miejscowego dla Daszewic uchwalonego w roku 2014,
 • podjęte działania zapewniające korelację planistyczną w strefie przygranicznej z Gminą Kórnik, szczególnie w zakresie zachowania ciągłości struktur korytarzy przyrodniczych (ekologicznych) i funkcjonalnych,
 • omówienie zakresów obszarowych inwestycji zespołów zabudowy mieszkaniowej objętych decyzjami administracyjnymi (szczególnie wokół osiedla przy ulicy Słonecznej),
 • utwardzenie drogi przy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej,
 • rozstawianie w okresie zimowym na ulicach Piotrowskiej i Żwirowej pojemników z piaskiem.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie.

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej będzie udostępnione do wglądu w dn.26.04.2017r. (środa) w godz. 1900 – 2000 w świetlicy wiejskiej.

Zmiana umowy – kłamstwo

Dotarła do mnie wiadomość, że po naszym Sołectwie chodzą akwizytorzy i namawiają do zmiany podmiotu dostarczającego energię elektryczną i gaz, czyli do zmiany umowy. Zachęcając do podpisania umowy mówią, że sołtys też podpisał. Otóż oświadczam, że energię elektryczną i gaz do mojego gospodarstwa domowego dostarczają od wielu już lat te same podmioty i żadnej nowej umowy ani ja, ani nikt z członków mojej rodziny nie podpisaliśmy.

Argument akwizytorów mówiący o tym. że podpisałam umowę jest kłamstwem i należy zastanowić się, czy pozostałe wypowiadane słowa są prawdą. Uważam, że zachowanie akwizytorów w stosunku do mnie jest wysoce nie taktowne.