Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Zebranie wiejskie

Sołtys Sołectwa Daszewice z własnej inicjatywy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.09.2017r. (czwartek) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybranie protokolanta.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.
  7. Przeznaczenie przyznanych na rok 2018 środków do dyspozycji sołectwa.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie.

Chodnik przy ulicy Poznańskiej

Szanowni Mieszkańcy

W związku z emocjami, jakie budzi składowana przy ulicy Poznańskiej – przy pętli autobusowej, kostka informuję, że jest to własność Zarządu Dróg Powiatowych. Z tej kostki, jeszcze w tym roku, Powiat sfinansuje ułożenie chodnika wzdłuż powiatowego odcinka ulicy Poznańskiej. Wpisy z dn. 19.01.2017r. i 29.03.2017r. informowały Państwa na bieżąco o przebiegu procesu związanego z budową chodnika przy powiatowym odcinku drogi ul. Poznańskiej. Już dzisiaj, pomimo że jesteśmy w połowie drogi do oczekiwanego od wielu lat chodnika, dziękuję wszystkim, którzy rok temu zaangażowali się w zbieranie podpisów pod wnioskiem mieszkańców w sprawie ujęcia w budżecie Gminy projektu budowy chodnika, jak również dziękuję wszystkim, którzy poparli ten wniosek.

 

Sprzątanie świata

http://www.kronikatygodnia.pl/data/articles/s4_gm_werbkowice_sprzatanie_swiata_2017_mozna_sie_zglaszac_1504857779_.jpgW dniach 15 – 17 września 2017r. na terenie Gminy Mosina odbywa się ogólnopolska kampania sprzątania świata. Zachęcam do indywidualnego włączenia się do tej akcji. Worki i rękawiczki można odbierać 14 – 15.09.2017r. (czwartek i piątek) w godz. 18:00 – 20:00 w świetlicy wiejskiej.

Weźcie udział i tym samym będziecie częścią tej największej akcji ekologicznej w Polsce i największego światowego ruchu na rzecz poszanowania środowiska!

Pamiętaj i Ty też możesz mieć wpływ na najbliższą, otaczającą nas przestrzeń.

Zbieranie podatku

Szanowni Mieszkańcy Daszewic!

W dniach : 14.09.2017r. (czwartek)             godz. 1800 – 2000,

                    15.09.2017r. (piątek)                  godz. 1800 – 2000

w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 będzie można uregulować ratę podatku od nieruchomości.

Prosi się o zabranie decyzji podatkowej.