Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

Zebranie

Zapraszam jutro na zebranie, treść zwołania :

Sołtys wsi Daszewice na żądanie organów Gminy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.06.2018r. (czwartek) godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybranie protokolanta.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie opinii propozycji Uchwał Rady Miejskiej w Mosinie :

  a) Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  b) Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mosina ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

  c) Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mosina.

 7. Zakończenie.