Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Gminne Sprzątanie Świata

Śmieci to problem każdego zakątka świata.

W dniach 21-23 września 2018r. na terenie Gminy będzie się odbywało Sprzątanie Świata. Zachęcam mieszkańców do sprzątania, wyjdźmy poza swoje obejścia i wysprzątajmy teren wokół nich. To nie zajmie dużo czasu, a efekt będzie widoczny.

Worki na śmieci i rękawiczki można pobrać dziś po Zebraniu Wiejskim lub w piątek 21.09.2018r. w godz. 18:00 – 19:00 w świetlicy wiejskiej.

Dbajmy wspólnie o wygląd naszego Sołectwa

Zebranie Wiejskie

Zapraszam na Zebranie Wiejskie, treść zwołania poniżej

ZW

W odniesieniu do pkt. 7 proponowanego porządku obrad, przedkładam Państwu informacje o wysokości przyznanych środków do podziału :

FSŚD

 

Projekt Studium

Wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w granicach administracyjnych.

Studium