Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Program dla Daszewic – komentarz

Po przeczytaniu Programu dla Daszewic przedstawionego w ulotce Kandydata na Burmistrza i dotychczasowego V-ce Burmistrza Pana Przemysława Mieloch bardzo się ucieszyłam, że tyle ma być zrobione dla naszego sołectwa. Pytanie dlaczego niektóre z tych zadań nie zostały zrealizowane. Przecież o wiele z nich wspólnie z p. Marianem Jabłońskim zabiegaliśmy przez minione lata.

Powiększoną czcionką wypisano : Pozyskałem pieniądze z UE na remont świetlicy, ale nie wspomniano już, że wykonanego według projektu zrobionego za czasów gdy Burmistrzem była Pani Zofia Springer. Jest to dowodem, że proces ten był tylko kontynuacją rozpoczętych już działań.

Powiększona czcionka : Pozyskam środki z budżetu gminy na dokończenie remontu, co stało na przeszkodzie, aby w tym roku wymalować chociaż małą salę. Polecam Państwu cofnąć się do wpisu z dn. 12.08.2018r. Świetlicy wewnątrz nie pomalujemy.

Nadmienię, że na rok 2018 na bieżące remonty min. świetlic zostało zaplanowane 154.764,64 zł, natomiast do dnia 30.09.2018r. zostało wykorzystane 49.079,18 zł. Czy uda się do końca roku wykorzystać zaplanowane środki? Zgodnie z odpowiedzią z dn.31.07.2018r. możemy liczyć na wymalowanie naszej świetlicy.

Program1

Odwodnienie Daszewic. Analiza, która została dokonana za kadencji Pani Zofii Springer, aby deszczówkę odprowadzić ulicą Piotrowską do rzeczki Głuszynka okazała się bardzo kosztowna, dlatego projekt odwodnienia Daszewic został poprowadzony ulicą Poznańską i wpada do rowu/cieku Babinka przy ulicy Poznańskiej naprzeciw posesji nr 2a. Został wyznaczony I etap, którego prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Poniżej scan odpowiedzi.

Program2

Przedstawiam Państwu scany pism dotyczących bezpieczeństwa w naszej wsi i proszę sami oceńcie co zostało w tym temacie zrobione. Bezpiecznie to u nas już mogło być, ale brakowało zaangażowania Urzędu. Chodnik wzdłuż powiatowego odcinka ulicy Poznańskiej to desperacja grupy mieszkańców i moja. Jak bardzo ten chodnik poprawił bezpieczeństwo wiedzą Użytkownicy – głównie dzieci zmierzające do szkoły.

Program3

Program4Program5

Wykup gruntu pod drogę. Nadmienię, że MPZP został uchwalony w czerwcu 2014r. Planem zostały wytyczone przebiegi dróg zbiorczych dojazdowych, które Gmina powinna uregulować i wytyczyć. Przez całą miniona kadencję nie uregulowano ani jednego metra nowej drogi gminnej. Temat nowych dróg gminnych był poruszany na zebraniach wiejskich. Ja również słałam pisma oraz zawoziłam zbiorowe wnioski mieszkańców. Z posiadanej przeze mnie wiedzy w sprawie wspomnianej części ulicy Poznańskiej rozpoczęły się już procedury prawne zmierzające do uregulowania tej drogi.

 Program6Program7
Program8

Nowy Pan Burmistrz będzie nam organizował integrację, ale dlaczego w tym roku nie raczył skorzystać z żadnego naszego zaproszenia?

Wreszcie doczekamy się etatowego animatora w świetlicy, o którego wraz z innymi sołtysami zabiegamy od wielu lat.

Jak Państwo widzicie program ten jest bardzo populistyczny. Odnoszę wrażenie, że ten program został przygotowany przez osobę, która nie zapoznała się rzetelnie z rzeczywistością. Nie mogę uwierzyć, aby Kandydat na Burmistrza i dotychczasowy V-ce Burmistrz nie znał przedstawionych Państwu faktów. Stanowisko V-ce Burmistrza to szczyt kierowania i zarządzania urzędem i ja nie chce tak zarządzanego Urzędu, gdzie albo mnie urzędnicy oszukują, albo szczyt zarządzania nie wie co dzieje się w gminie.

Nadmienię, że bardzo nieładnie jest teraz w kampanii wyborczej mówić, że zgłaszałem Panu Burmistrzowi słownie, ale cóż za to mogę, że zmian nie dokonano (patrz debata w MOK). Nie przystoi osobie ubiegającej się o fotel Burmistrza. Podczas debaty bardzo podobał mi się przedstawiony Przez Pana Roberta Borkiewicza sposób zarządzania gminą i urzędem.

Szanowni Państwo w najbliższą niedzielę (4.11.2018r.) dokonajmy właściwego wyboru.