Zebranie Wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego

Przepraszam, widzę, że Zwołania Zebrania Wiejskiego nie zamieściłam na stronie

Sołtys Sołectwa Daszewice z własnej inicjatywy, działając na podstawie § 10, ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Daszewice zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21.09.2016r. (środa) godz. 1800. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ulicy Piotrowskiej 5 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybranie protokolanta.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.
  7. Przeznaczenie przyznanych na rok 2017 środków do dyspozycji sołectwa.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.