Projekt Studium

Wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w granicach administracyjnych.

Studium